Weromrop.frl - útstjoerings

Wolkom op weromrop.frl, de argyfwebside fan Omrop Fryslân. Besjoch hjir in seleksje út de earste tweintich jier Fryske telefyzje, fan 1985 oant en mei 2005.

Wyn op woansdei: Feminisme

Wyn op woansdei: Feminisme

30 Oktober 2002

Programmamakker Gerard van der Veer is benijd hoe't it mei it feminisme stiet. Is de emansipaasjebeweging noch sa fitaal as eartiids of is se op stjerren nei dea? Hy giet by trije feministes fan trije ferskillende generaasjes lâns om in antwurd op dizze fraach te krijen. Neffens de 56-jierrige Henriëtte Bolléé, se stie earder op de barrikaden, stelt it feminisme net folle mear foar en moat de jongere generaasje froulju folle mear fan har hearre litte.

Linkk Ekstra: Midsiuwen 1

Linkk Ekstra: Midsiuwen 1

14 Jannewaris 2005

Yn dizze Linkk Ekstra, in programma fan skoaltelefyzje, diel ien fan de searje oer de Midsiuwen. Jildou de Vries dûkt yn de skiednis fan Fryslân, oer de tiid tusken 500 en 1500. Fryslân seach der doe hiel oars út, de Middelsee rûn fier de provinsje yn en Ljouwert lei oan see. It lân strûpte faak ûnder en minsken wennen op terpen en bouden diken om drûge fuotten te hâlden. Wat is no noch út dy tiid te sjen yn it Fryske lânskip? Archeologen ha fan alles fûn yn de grûn by terpôfgravingen.

Iepening Simmer 2000 op it Saailân

Iepening Simmer 2000 op it Saailân

09 July 2000

Ympresje fan 'e offisjele iepening fan Simmer 2000, mei meiwurking fan Rients Gratama, Maaike Schuurmans, Piter Wilkens en De Kast yn bywêzen fan Kenigin Beatrix.