It Fryske Lânskip 6: Zee en zand

16 Juni 1987

Het laatste deel van 'It Fryske Lânskip' behandelt het Waddengebied en de kuststrook van Fryslân.