Grip op water

14 November 1993

Met het oog op de komende waterschapsverkiezingen zien we wat het waterschap doet en hoe dat veranderd is. Eerder hadden de boeren het vooral voor het zeggen, nu wordt water meer van alle inwoners. Eerder waren meer dan honderd kleine waterschappen bezig met het zorgen voor droge voeten, nu zijn er elf boezemwaterschappen en sinds kort ook het nieuw opgerichte Wetterskip Fryslân, met taken als polderbeheer, wering van zeewater en muskusrattenbestrijding. We zijn onder andere bij de werking van het Woudagemaal en de sluis bij Lauwersoog die het waterpeil kunnen beheren.