Wetter yn 'e macht

14 Novimber 1993

Mei it each op de kommende wetterskipsferkiezingen sjogge we wat it wetterskip docht en hoe't dat feroare is. Earder hienen de boeren it benammen foar it sizzen, no wurdt wetter mear fan alle ynwenners. Earder wienen mear as hûndert lytse wetterskipkes dwaande mei it soargjen foar drûge fuotten, no binne der alve boezemwetterskippen en sûnt koart ek it nij oprjochte Wetterskip Fryslân, mei taken as polderbehear, kearen fan seewetter en muskusrotbestriding. We sjogge ûnder oare by de wurking fan it Woudagemaal en de slûs by Lauwerseach dy't it wetterpeil beheare kinne.