Fryslan yn de Tritiger jierren 5: Boereleed en boerehope

11 Novimber 1989

It programma ‘Fryslân yn de tritiger jierren’ jout mear ynsicht yn krisistiid fan de jierren tritich. Dizze ôflevering giet oer it buorkjen yn de jierren tritich. De boeren hiene it swier en moasten rûnkomme fan in pear sinten.