It Petear: Riek Landman

07 Novimber 1995

Skriuwster Riek Landman praat oan tafel by Bouke Oldenhof oer har wurk, har ferline en har persoan. Yn 1995 wie se de bêst ferkeapjende auteur by de sutelaksje fan Fryske boeken, mar earder wie se aktrise by ferneamde toanielselskippen.

It Petear wie it earste ynterviewprogramma op de Fryske telefyzje dêr't min of mear bekende Friezen oan tafel skoden by presintatoren Klaas Jansma en Bouke Oldenhof. Sy praten wykliks om bar mei de studiogast oer syn of har libben yn de polityk, de teater- of muzykwrâld, de tsjerke, de literatuer, de Fryske sporten of it bedriuwslibben. It programma wie fan febrewaris 1994 ôf trije jier lang op Omrop Fryslân te sjen en hjitte earst Yn Petear Mei, letter waard dat It Petear. Meiïnoar kamen der 136 gasten nei de Fryske studio foar in persoanlik fraachpetear.