Wiet lân, drûge fuotten (1)

06 Novimber 2008

Earste diel fan in twalûk út 2008 oer de gefolgen fan de klimaatferoarings. Wat is nedich om yn Fryslân ek yn de takomst drûge fuotten te hâlden? Hoefolle moatte de seediken ferhege wurde en wat is nedich om de Fryske boezem 'klimaatproof' te meitsjen?