Strawelte, rûger as froeger

23 Novimber 2008

Programmamakker Piter Tjeerdsma folge de willepunkband Strawelte by de tariedings foar harren reunykonserten yn 2008. Ek mei histoaryske bylden fan optredens yn Litouwen yn 1989 en it ôfskiedskonsert yn Bûtenpost yn 1990.