LTV_MARNIX_GOOSSENS_FR_060403_WR

De keunst fan it sjen - fotograaf Marnix Goossens

30 Maart 2003

Portret fan de yn Ljouwert berne fotograaf Marnix Goossens. We sjogge him oan it wurk as er yn it lânskip in foto meitsje wol fan in stobbewylch. Hy makket realistysk wurk mei in surrealistysk trekje. Hy fertelt oer syn wurk en leafhawwers dogge dat ek, ûnder oare in keaper, galeryhâlder en de konservator fan it fotomuseum yn Den Haag.

LTV_HESSEL_300303_WR2

Hessel docht it wer

30 Maart 2003

We sjogge by it konsert fan de Skylger kroechbaas en sjonger yn de Heineken Music Hall (HMH) yn Amsterdam. Op syn eilân fertelt er oer syn passy, de muzyk, en syn dreamen. We sjogge him by de repetysjes, yn syn studio, fansels yn syn kafee De Groene Weide en folgje him by de tariedingen fan it konsert yn de HMH. Ek sjogge we him sjongen mei syn dochter Tess.

LTV_KOARNWERTERSAN_FR_160303_WR

Koarnwertersân - lit it mar sa't it is

16 Maart 2003

Portret fan Koarnwertersân en de bewenners. It plak is eins net mear as in strjitte, mei 19 huzen, by de Ofslútdyk. Earder bewenne troch minsken yn tsjinst fan Rijkswaterstaat dy't by de Lorentzslûzen wurken, mar nei't de wenplicht ferfoel, kamen der ek oare bewenners, lykas in pear út Amsterdam. Se komme der foar de rêst, romte en natuer, want der is neat te dwaan en der is ek mar ien kear yn it jier in aktiviteit op de buert. We sjogge se yn har deistich libben en se fertelle oer har bining mei it plak.

LTV_FROULJU_STEATEBANKEN_090303_WR

Froulju yn Steatebanken

09 Maart 2003

Sân politike partijen ha froulike kandidaten op ferkiesbere plakken. Se prate mei ôfgeand Steatelid Ineke Verdoner (GrienLinks) oer it wurk, de ferhâlding man-frou, idealen en ferwachtingen. De froulju binne: Marianne van Hall (CDA), Hanny Palmen (SP), Tine Bijstra (VVD), Janny van der Molen (PvdA), Annigje Toering (FNP), Sietske Leistra (CU-SGP) en Irona Groeneveld (GrienLinks). Ek binne der portretsjes fan de froulju en fertelle se wat de stânpunten binne op it mêd fan ûnderwiis, wenjen, lânbou, ekonomy en ferfier.

LTV_JOHANNES_SPYKSMA_FR_020303_FR

De metoade Spyksma

02 Maart 2003

Johannes Spyksma siet 17 jier yn de Fryske Steaten foar de PvdA. No hâldt er him mei syn stichting Frija dwaande mei de leefberheid fan Fryslân. Mei in film reizget er by doarpshuzen del om dêrnei mei de bewenners yn petear te gean, dat se sels mei plannen komme kinne. As politikus fersette er him tsjin de 'ferminskliking' fan de natuer, mar no tinkt er dat dat net mear te kearen is.

LTV_ROMTE_FOAR_WETTER_FR_230203_WR

Romte foar wetter

23 Febrewaris 2003

Earder hie Fryslân wol 100 lytse wetterskippen, no binne der noch seis en it doel is dat der ien Wetterskip Fryslân komt. Klimaatferoaring, lânbou en natuerbehear spylje in rol by wetterbehear. Tefolle wetter yn sleatten en kanalen wurdt fia gemalen en slûzen ôffierd nei de see en oarsom wurdt ek wetter yn de boezem pompt. Ferskillende partijen komme oan it wurd, boer, natuerbehearder, bemealler, klimatolooch en wetterskipsbestjoerder. We sjogge by de lânbou, natuer, gemalen en slûzen.

LTV_FRYSKE_NASSAUS_1_NL_260103_WR

De Fryske Nassaus (diel 1 en 2)

26 Jannewaris 2003

Twa dielen oer de Fryske Nassaus. We folgje it spoar fan de ferskillende stedhâlders (Willem Lodewijk, Ernst Casimir, Hendrik Casimir, Willem Frederik), spoaren yn Ljouwert (Stadhouderlijk Hof, Princessehof, Grutte Tsjerke), yn Den Haag (Noordeinde, Koninklijk Huisarchief), Apeldoorn (Het Loo), mar ek yn Dútslân (Dillenburg en slot Oranienstein). Ferskate histoarisy fertelle oer de skiednis oan de hân fan argiven yn û.o. Tresoar. De ynventaris is oanbean oan Willem-Alexander en Máxima.

LTV_MELKERTBANEN_FR_190103_WR_1

De wearde fan wurk

19 Jannewaris 2003

We sjogge by it serviceteam súd fan de gemeente Ljouwert. De wurknimmers dogge allerhanne wurksumheden yn de iepenbiere romte, se rêde 'grof vuil' op en struie. De minsken wurkje mei behâld fan útkearing yn saneamde Melkertbanen, mar dy foarsjenning stiet faai. Guon wurknimmers fertelle oer har persoanlike sitewaasje.

BOPPEDAT_020296_RepoHaadkertier

Drokte op it haadkertier fan de alvestêdeferiening

02 Febrewaris 1996

Op it haadkertier fan de alvestêdeferiening, yn it geboud fan de wetterlieding yn Ljouwert, is it in drokte fan belang. De telefoan stiet net stil en de administraasje fan legitimaasje en startkaarten komt krekt.

HJOED_050296_RepoItGietOer

Parsekonferinsje: it kin net

05 Febrewaris 1996

Alle seinen stienen op grien, mar op de parsekonferinsje fan it bestjoer fan de Friesche Elf Steden waard dúdlik: it kin net. It iis wie op guon plakken te min om al dy tûzenen riders te hâlden. De tocht trochgean litte is net ferantwurde, de teloarstelling is grut.

BOPPEDAT_070197_RepoWeromsjenKroesVenema

Kroes en Venema sjogge werom op de Alvestêdetocht

07 Jannewaris 1997

Alvestêdefoarsitter Henk Kroes en iismaster Venema sjogge werom op de Alvestêdetocht fan 1997. Dagenlang wienen se yn tou en net út de media te slaan. Beide sjogge werom; Kroes oan it moarnsbrochje mei syn frou thús yn Boazum en Venema op it iis fan de Ljouwerter Prinsetún.

HJOED_281295_RepoIselmartochtSurch

Reedride op de Iselmar

28 Desimber 1995

In hiel soad leafhawwers skreaunen har yn foar de Iselmartocht, organisearre troch de 100-jierrige iisklup fan Surch. Mei in skower foar de (Citroën) Eend wie in baan skjinfage fan in rûntsje fan fiif kilometer. Under de dielnimmers ek boargemaster Piersma.

Pages