IPW_100310_VV_JOBBEGEA

It Paad Werom: VV Jobbegea

10 Maart 2010

Dizze ôflevering fan It Paad Werom út 2010 giet oer VV Jobbegea yn de sechtiger jierren. Dan steane der in pear mannen op it fjild dy't krekt eefkes mear kinne as in oar, om't se altyd, mar dan ek altyd oan it baltsjetraapjen binne. Se reitsje sa opinoar ynspile dat se inoar mei de eagen ticht strakke ballen taspylje kinne. Dat docht fertuten: begjin jierren sechtich hat Jobbegea it bêste sneinsfuotbalteam fan Fryslân, dat spilet op it nivo wat no de haadklasse is.

LTV_Titus-Brandsma-1881-1942_WR

Titus Brandsma 1881-1942

30 Desimber 2008

Dokumintêre oer Titus Brandsma (1881-1942). Hy wie pater by de karmeliten, heechlearaar, publisist en fersetsstrider. Hy waard ombrocht yn in konsintraasjekamp. Gryt van Duinen prate û.o. mei Ton Crijnen dy't in boek oer Titus Brandsma skreau. Yn 2022 waard Brandsma hillich ferklearre.

LTV_Strawelte-ruger-as-fruger_WR

Strawelte, rûger as froeger

23 Novimber 2008

Programmamakker Piter Tjeerdsma folge de willepunkband Strawelte by de tariedings foar harren reunykonserten yn 2008. Ek mei histoaryske bylden fan optredens yn Litouwen yn 1989 en it ôfskiedskonsert yn Bûtenpost yn 1990.

LTV_Wiet-lan-droege-fuotten-1_WR

Wiet lân, drûge fuotten (1)

06 Novimber 2008

Earste diel fan in twalûk út 2008 oer de gefolgen fan de klimaatferoarings. Wat is nedich om yn Fryslân ek yn de takomst drûge fuotten te hâlden? Hoefolle moatte de seediken ferhege wurde en wat is nedich om de Fryske boezem 'klimaatproof' te meitsjen?

LTV_Wetter-as-ekonomyske-motor-2_WR

Wetter as ekonomyske motor (2)

13 Novimber 2008

Twadde diel fan it twalûk oer Fryslân as wetterprovinsje. Yn dizze ôflevering: nije technology om wetter te suverjen, en hoe't je dêr in ekonomysk model fan meitsje, dat wol sizze, jild mei fertsjinje kinne.

LTV_De-Schaduw-foar-it-fuotljocht-Havank-ynkoart2014_WR

De Schadum foar it fuotljocht: Havank

05 Oktober 2008

Programmamakker Henk te Biesebeek sketst yn dizze dokumintêre út 2008 in portret fan detektiveskriuwer Havank, dy't yn 1904 berne waard yn Ljouwert as Hans van der Kallen. Syn boeken yn de Zwarte Beertjes-sery, mei De Schaduw as haadpersoan, wiene in grut sukses. Nei syn dea yn 1964 hat skriuwer/sjoernalist Pieter Terpstra syn skriuwen oernaam en trochset, sa binne der noch 24 boekjes útbrocht. Dêrnei wie it dien, it ferkocht net mear, it wie te wollich en te âlderwetsk. Utjouwerij Bruna hie it idee om De Schaduw noch in kear ta libben te bringen yn in nij boek.

LTV_Portret-Ira-Judkovskaja_WR

Portret Ira Judkovskaja

26 Oktober 2008

Portret fan artistyk lieder Ira Judkovskaja fan toanielselskip Tryater. De fan oarsprong Russyske kaam yn 1990 nei Nederlân en weaget har no oan it Frysk. Tryater komt mei har grutste teaterproduksje ea, de Alvestêdetocht, fanwege it 100-jierrich bestean fan de tocht.

LTV_It-Biltse-Goud_WR

It Biltse Goud

19 Oktober 2008

De ierappel hat him sûnt de yntroduksje yn 'e 16e iuw yn Europa ûntwikkele ta it fjirde lânbougewaaks; nei weet, rys en mais. De ierappel waard rûn 1536 meinommen fan Súd-Amearika nei Spanje. De doku giet yn op de histoarje, de feredeling en de ekonomyske wearde fan de ierappel.

LTV_Griend-te-gast-by-de-fugels_WR

Griend; te gast by de fûgels

28 Septimber 2008

Griend is it lytste waadeilân fan Nederlân. It is in beskerme fûgelreservaat. Fan april oant en mei july wennet der in biologe-echtpear. Omrop Fryslân filme op it eilân om te sjen hoe't de minsken harren ferhâlde ta de fûgels.

LTV_FRYSLANBOPPE1992_WR

Fryslân Boppe: Slach by Warns en Frico Domo

25 Oktober 1992

Gryt van Duinen liedt twa diskusjes: Klaas Jansma en Durk van der Schaaf prate oer de betinking fan de Slach by Warns. De twadde diskusje giet oer de reorganisaasje by Frico Domo, mei boeren, wurknimmers en minsken fan it fakbûn.

Under de namme Fryslân Boppe stjoerde Omrop Fryslân tusken 1991 en 1994 op de sneinen in rige diskusjes oer maatskiplike ûnderwerpen út, fanút de Koperen Tuin yn Ljouwert of in oare bysûndere lokaasje.

PETEAR_RIEKLANDMAN

It Petear: Riek Landman

07 Novimber 1995

Skriuwster Riek Landman praat oan tafel by Bouke Oldenhof oer har wurk, har ferline en har persoan. Yn 1995 wie se de bêst ferkeapjende auteur by de sutelaksje fan Fryske boeken, mar earder wie se aktrise by ferneamde toanielselskippen.

PETEAR_HENKKROES

It Petear: Henk Kroes

20 Septimber 1994

Henk Kroes, yn 1994 iismaster en direkteur fan It Fryske Gea, giet yn petear mei Klaas Jansma.

Pages