LTV_Koaningin-fan-kij_WR

Koaningin fan de kij

29 Juny 2008

Portret fan Marleen Felius dy't kleurrike skilderijen fan kij makket. As bern wie se al gek fan kij en geregeld rydt se nei Fryslân om spesjale soarten en âlde rassen te besjen. We sjogge yn har atelier dêr't se fertelt oer har passy en se giet by ferskate boeren del om de kij te besjen, yn de stâl en it lân.

LTV_Jan-Arendz-siket-Jan-Arends_WR

Jan Arendz siket Jan Arends

03 Febrewaris 2008

Yn syn solofoarstelling Arendz' Arends siket de Tryaterakteur Jan Arendz nei syn hast nammegenoat Jan Arends, de Nederlânske skriuwer en dichter. We sjogge stikken út de foarstelling en Arendz fertelt hoe't er op skoalle foar it earst yn de kunde kaam mei it wurk fan Arends. Hy fertelt oer it libben fan de skriuwer, mar ek oer syn eigen libben en karriêre.

LTV_Ien-jier-Epke_portret-turner-Epke-Zonderland_WR

Ien jier Epke

15 Juny 2008

We folgje de Lemster turner yn syn tarieding op de Spelen yn Peking. We sjogge him oan it trainen op It Hearrenfean en hy fertelt oer syn sportkarriêre (mei argyfbylden fan in jonge Epke). Ek syn heit, mem, broers en suster komme oan it wurd: it is in sportive famylje. En ûnderwilens studearret er ek nochris medisinen yn Grins.

LTV_Huub-Mous_Op-syk-nei-kleur-fan-Fryslan_WR

Huub Mous op syk nei de kleur fan Fryslân

20 April 2008

Keunsthistoarikus Huub Mous makke in tentoanstelling 'De kleur van Friesland' yn it Fries Museum. Hy fertelt oer byldzjende keunst yn Fryslân en de ûntwikkeling dêrfan. De provinsje hat in grutte samling keunst. Galery Van Hulsen spile in belangrike rol en de Fryske Kultuerried. Mei De bende van de blauwe hand kaam it modernisme yn Fryslân yn de jierren 60. Yn de jierren 80 kaam de groep Jonge Friezen op. We sjogge ek yn Museum Belvédère mei Thom Mercuur.

LTV_Fjouwer-warskogings-fan-de-dea-oer-Fryske-folksferhalen_WR

Fjouwer warskôgings fan de dea: oer Fryske folksferhalen

20 Jannewaris 2008

By it Meertens Instituut yn Amsterdam wurde in hiel soad folksferhalen bewarre. In grut part fan de Fryske ferhalen is sammele troch Dam Jaarsma en Ype Poortinga, dy't ek lûdsopnamen makke. We hearre oer dy ferhalen troch Jurjen van der Kooi fan de RUG en sjogge argyfbylden fan Poortinga yn 1973 mei twa fertellers Roel Piters de Jong en Steven de Bruin. Ferhaleferteller Douwe Kootstra nimt ús mei yn in spannend ferhaal.

LTV_De-Wieringermar-under-wetter_WR

De Wieringermar ûnder wetter

04 Maaie 2008

Op 17 april 1945 waard yn opdracht fan de Dútsers de dyk om de Wieringermarpolder hinne trochstutsen en oerstreamden alle lân en pleatsen fan de polder dy't yn 1930 yn kultuer brocht wie. Trije mannen sjogge werom op dy tiid: Sytze Faber, Tjeerd Veenstra en Broer Holtrop. De skiednis fan de polder, de oerstreaming en de weropbou komt oan bod mei argyfbyld ek.

LTV_De-oare-omrop-GPTV_WR

De oare omrop, oer GPTV

27 Jannewaris 2008

We sjogge achter de skermen by GPTV, de omrop dy't Harns en omjouwing fan nijs foarsjocht. Se krije in nij ûnderkommen yn Trebol. It bedriuw fan de famylje Gerstel, Wout, Niels en Daniella, docht ferslach fan de regio, fan koartebaanwedstriid oant karnaval en fan brân oant in konsert. It programma 3Spoor praat mei reizgers yn de trein, wêrûnder de bekende Harnzer Wiebe van Dijk.

LTV_De-keunst-fan-it-ambacht_WR

De keunst fan it ambacht

24 July 2008

We sjogge by trije keunstners dy't ambachtlik wurkje. Marcel van Berkel (Skylge) is houtkeunstner, Peter Hiemstra (Aldeberkeap) is keramist en Jan Kerkstra en Marion Pannekoek (Wynjewâld) meitsje sieraden. Se fertelle oer har libben en de passy foar wat se meitsje, de ynspiraasje en driuwfear en we sjogge fansels yn de ateliers.

LTV_De-fergetten-koker_WR

De fergetten koker

25 Maaie 2008

Yn it depot fûn it Fries Museum in bysûndere Japanske lakkoker út de 17de iuw. Hy wie fan Hendrick van Buijtenhem, opperhaad fan de VOC-fêstiging op it Japanske hannelseilân Deshima. De koker is beskildere en der sieten dokuminten yn fan Van Buijtenhem. We dûke yn de skiednis fan de man en de koker. It ferhaal begjint yn Fogelsanghstate yn Feankleaster, earder in úthôf fan it museum.

WOW220306

Wyn op Woansdei: Plomfeehâlders en hinnen

22 Maart 2006

In programma út 2006 oer de gefolgen fan in driigjende fûgelgryp foar hinneboeren, hinnefangers en hinneslachters. Programmamakker Albert Jensma gie mei in ploech hinnefangers op paad en frege oft se har ek soargen meitsje oer de fûgelgryp. De hinnen dy't de Harekiten fange, geane nei hinneslachterij Frisia yn Haulerwyk om ferwurke te wurden. Wat dogge de mannen fan Frisia om it firus bûten de doar te hâlden? Hinnefokker Piet Faber fan Nijeberkeap kriget al pikefel as hy in keppel guozzen fleanen sjocht.

LTV_Takomst-fan-de-romte-2_WR

De takomst fan de romte (diel 2)

04 Maart 2007

Yn dit twadde diel geane de listlûkers fan de beide grutste partijen yn de Fryske Steaten oan de hân fan in tal stellingen yn debat oer de takomst fan de Fryske romte: Anita Andriesen fan de PvdA en Sjoerd Galema fan it CDA oer wenningbou, yndustrialisaasje, diken en natuer en lânskip.

LTV_Takomst-fan-de-romte-1_WR

De takomst fan de romte (diel 1)

25 Febrewaris 2007

Hoe wurdt omgien mei de romte yn Fryslân? Mei it each op de Steateferkiezings 2007 sjogge we hoe't in nij provinsjaal bestjoer fierder moat mei wenningbou, de oanlis fan bedriuwsterreinen en diken. Yn dit earste diel omtinken foar in tal romtlike knyppunten en lânskiplike bedrigingen. Ferskate saakkundigen komme oan it wurd lykas planologen en demografen.

Pages