Wetter as ekonomyske motor (2)

13 Novimber 2008

Twadde diel fan it twalûk oer Fryslân as wetterprovinsje. Yn dizze ôflevering: nije technology om wetter te suverjen, en hoe't je dêr in ekonomysk model fan meitsje, dat wol sizze, jild mei fertsjinje kinne.