It Ljocht Op: Bjinse Wolters

31 Maaie 1996

Yn petear mei fierljepper Bjinse Wolters. We sjogge hoe't er thús traint.