It Oare Fryslân 4: Fort yn East-Fryslân

19 Desimber 1999

It Oare Fryslân is in fjouwerdielige rige oer East-en Noardfryslân. Yn diel fjouwer stiet de East-Fryske taal sintraal. Dr. Marron Fort giet op taalûndersyk yn East-Fryslân.