LTV: Los fan de tradysje, diel 2: Klaas Koopmans

19 Maaie 1991

Portret fan Klaas Koopmans (1920-2006), ekspresjonistysk skilder. It leauwe spile in grutte rol yn syn libben. Hy fertelt oer syn wurk en we sjogge him oan it wurk.