LTV: Wat in wurk: de muskusrottefanger

08 Oktober 1989

De muskusrôt is in wiere pleach foar it lân. Der wurdt dan ek fol ynset op de bestriding fan it bist. De provinsje hat 23 fangers yn tsjinst en 17 preemjejagers. Nei in melding fan in boer yn Terherne komt de fanger del om in fal by it hoal te setten. Undersikers besjogge de fersprieding fan it bist om sa mear te witten te kommen, se fange se yn koaien en folgje se mei in stjoerder.