Sealter-Friezen 02

07 Augustus 1996

Yn Sealterlân prate sawat 1000 minsken it Sealterfrysk, in taal dy't famylje is fan ús Frysk. Pyt Kramer út Mildaam wurket oan it grut wurdboek fan dy taal. Diel 2 fan de simmerrige fan Onno Falkena.