Yn de neidagen fan Ed Nijpels

13 April 2008

Ed Nijpels hâlde yn 2008 nei njoggen-en-in-heal jier op as kommissaris fan 'e keninginne yn Fryslân. Omrop Fryslân folge Nijpels yn de slipstream doe't syn ôfskied tichterby kaam, fan de steateseal nei polityk Den Haach oant syn wenbuorkerij yn Diken.