50 jier Omrop Fryslân 2 Fan Grins nei Ljouwert

07 April 1996

Yn de jierren sechstich wurdt it Fryske radioprogramma noch fanút Grins útstjoerd. De twadde útstjoering fan '50 jier Omrop Fryslân' giet oer de feroaring dy't de RONO (Regionale Omroep Noord Oost) trochgiet fan 1960 oant 1975.