50 jier Omrop Fryslân 3 In eigen Omrop

14 April 1996

Yn 1988 krige Fryslân de earste selsstannige regionale omrop: Omrop Fryslân. Yn dizze tredde en lêste útstjoering fan '50 jier Omrop Fryslân' is alles te sjen oer wat hjiroan foarôf gie. Mar ek hoe't de earste jierren fan selsstannichheid gongen.