Doede Bleeker by de IFKS yn 1995

14 July 1995

Starum makket him op foar de earste wedstryd fan de IFKS. Fiskkeapman en trûbadoer Doede Bleeker rydt mei syn fiskkarre nei de haven, nei syn fertroude plakje by it Vrouwtje van Stavoren. Doede hat oeral in miening oer, dus ek oer de IFKS. Fierder in ferslach fan de wedstryd. Algemeen Dagblad-sjoernalist Arjan Paars hâldt it net drûch...