'Mingde Gefoelens' fan Doede Bleeker

18 Maart 1997

De sjongende fiskboer Doede Bleeker fan Starum lit him op syn nije cd, Mingde Gefoelens, fan syn gefoelige kant sjen. Hy wol fan syn 'misthoarn-imago' ôf.