Frysk Festival 3: Salut au Monde yn Fries Museum

17 Septimber 1995

It Frysk Festival hie as tema 'Salut au Monde' nei in gedicht fan Walt Whitman. It festival waard ien kear yn de fiif jier organisearre. Trije wiken lang brocht Fryslân in kulturele groet oan de wrâld fol mei tal fan ferskate projekten. Yn it Fries Museum wie in tentoanstelling oer it tema mei allerhanne lânskipsskilders. Net inkeld Fryske, lykas Klaas Koopmans en Willem van Althuis, mar ek bûtenlânske keunstners waarden útnûge om it Fryske lânskip fêst te lizzen. Gastkonservator Wim van Sinderen jout útlis by de útstalling.