Frysk Festival 4: Media Mundi, groet oan de wrâld

24 Septimber 1995

It Frysk Festival hie as tema 'Salut au Monde' nei in gedicht fan Walt Whitman. It festival waard ien kear yn de fiif jier organisearre. Trije wiken lang brocht Fryslân in kulturele groet oan de wrâld fol mei tal fan ferskate projekten. Foar it projekt Media Mundi binne sân keunstners ferdield oer sân parten fan Fryslân en elk docht ferslach fia in eigen medium. De Rus Yuri Leiderman sit yn Britswert en wurket mei Geigertellers. Willem de Ridder makket in swalktocht oer de radio. Geert Duintjer wurket mei ynternet en Ramon van de Werken fertelt oer syn projekt.