Ien op ien: Pieter Sijpersma / Anne Vegter

19 Jannewaris 2005

Sjoernalist Pieter Sijpersma praat mei berneboekeskriuwster en dichter Anne Vegter oer har wurk en har jeugd as dûmnysdochter yn Surhústerfean.