It Petear: Doede Bleeker

28 April 1995

Klaas Jansma yn petear mei de "Misthoarn fan Staveren", de sjongende fiskboer Doede Bleeker.