Sadwaande: bistewinkel, supermerk en drukkerij

08 Oktober 1997

Sadwaande is in programma dat him rjochtet op de ekonomy en bedriuwen. Nije fakatueres, ûndernimmers fan it jier en wa is de bêste kollega, in hiel soad ûnderwerpen komme foarby yn dit programma. Dizze kear: in bistewinkel, in supermerk en in drukkerij.