Sadwaande: IT-ers, guozzen en belizze

26 Novimber 1997

Sadwaande is in programma dat him rjochtet op de ekomony en bedriuwen. Nije fakatueres, ûndernimmers fan it jier en wa is de bêste kollega, in hiel soad ûnderwerpen komme foarby yn dit programma. Dizze kear: IT-ers, guozzen en belizze.