Sjoch mar: Grutte Pierrace

27 Oktober 1997

De Grutte Pier race is in sylwedstryd fan 50 kilometer. De dielnimmers begjinne yn Boalsert, dan fia Harns en Frentsjer wer nei Boalsert. Arjen de Boer docht mei, mar hâldt er it wol fol?