Spegels: Bitterswiet fan Tiny Mulder

30 Maart 2001

Douwe Heeringa praat mei skriuwster Tiny Mulder oer de bondel Bitterswiet mei har sammele poëzij, útbrocht om't se yn 2001 tachtich jier waard.