Spegels: Iepenloftspulspesjal 2

23 Juny 2005

It twadde diel fan it kultuerprogramma Spegels út 2005 oer iepenloftspullen mei Spul om neat fan Ysbrechtum, Lucky Manuelo fan Wergea, De wraak fan it wrâldwiif fan It Bildt en Hurd om hut fan Jobbegea.