Spegels: NNO keamermuzyk, Mesdag en Frysk Boekebal

26 Febrewaris 1999

Yn it kultuerprogramma Spegels sjogge we by in konsert fan it NNO, keamermuzyk mei seis strikers, Douwe Heeringa sjocht by de útstalling fan skilderijen fan Mesdag yn it Fries Museum en der is in reportaazje oer it Fryske Boekebal. It geskink is Gomorra fan Benny Holtrop. Dichteres Albertina Soepboer fertelt oer har wurk en draacht foar út de bondel It Nachtlân. Durk Hibma fan It Fryske Boek fertelt dat it goed giet mei Fryske útjeften. Ek binne der optredens fan Sietse de Vries, Johan Veenstra, Piet Paulusma en Ernst Langhout.