6 Gymnasium diel 1

07 Juny 2005

Yn dit programma wurdt in tal eineksamenkandidaten fan it Ljouwerter gymnasium folge. Yn dizze ôflevering it ferhaal fan Wietske van de Weg, in boeredochter fan it Bilt. Se is in briljante learling mar hat lêst fan in swiere harsenskodding en kin mar in pear oerkes deis wat dwaan. Ek wurdt der repeteard foar de haadfuif.