6 Gymnasium diel 3

21 Juny 2005

Geertje en Lizabeth realisearje harren dat in perioade fan seis jier ôfsluten wurdt no't it eksamen yn sicht is. Lizabeth wol in stúdzje yn Amsterdam begjinne en siket no al nei in keamer. Geertje giet nei it hbo om hynderfysioterapy te studearjen. Se sit der wol mei dat it yn prinsipe ûnder har nivo is, se kin ommers nei de universiteit. It skoaljier wurdt ôfsluten mei in moaie eksamenstunt mei it tema 'de camping'.