6 Gymnasium diel 2

14 Juny 2005

Yn dizze ôflevering giet it om Roos en Remco. Roos is aktyf yn it bestjoer fan de learlingeferiening LGC. Drok mei it organisearjen fan feesten en fuiven, mar der moat fansels ek presteard wurde. En Gryks is har swakke plak. Alle wiken giet se dêrom nei byles. Fierder it ferhaal fan Remco. Remco hat it eins wol hân op skoalle en hat lêst fan in motivaasjedip, ta grutte argewaasje fan de dosinten. Om alles yn goeie banen te lieden komt der in pittich petear mei de direkteur.