In dei op de camping 1: It Hout yn Bakkefean

02 July 1997

Sfearympresje fan de camping en de fakânsjegasten. De camping lûkt famyljes mei jonge bern en ek âldere minsken dy't foar de rêst komme. Wat dogge de minsken op sa'n dei: wat swimme, fytse, in knipperke, in puzzeltsje of ielrikje.