In dei op de camping 6: Terpstra op Skylge

27 Augustus 1997

Sfearympresje fan de camping en de gasten. Terpstra is ferneamd as jongerecamping, der kinne wol tûzen teplak. Dus sitte der allegear groepkes jeugd foar in (leger)tinte mei om har hinne fleskes bier en kretten bier. De motorklup komt der ek. Nei it útgean hat de jeugd honger en moatte se fol oan de bak yn de groepsromte fan de camping.