In dei op de camping 5: It Weidumerhout yn Weidum

20 Augustus 1997

Sfearympresje fan de camping en de gasten. It Weidumerhout is in lytse camping oan de Swette en der binne in pear hotelkeamers en men kin der ite en op it terras sitte. De minsken komme foar de lytsskaligens.