Dizze Sadwaande: Euro

12 Desimber 2001

Dizze Sadwaande giet oer de euro. Yn 2002 wurdt de euro ynfierd en we sjogge no alfêst foarút mei Jan Kersbergen fan de Friesland Bank. We leare oer de skiednis fan de gûne en de foarrinners dêrfan yn it Fries Museum en sjogge op skoalle en yn de supermerk. Hoe geane dy mei de nije munt om? En hoe moatte we omrekkenje? Floris rout om it ôfskied fan de gûne.