Duvels dilemma

15 April 2001

Yn dizze dokumintêre út april 2001 wurdt Joop Atsma folge, dy't him doe as twaddekeamerlid foar it CDA ynspande foar oplossingen yn de tongblierkrisis dy't dan spilet.