Hwat jildt de tongblier

07 April 2002

In portret fan de boeren Prins út Ie en Swart út Moarre, in jier nei it romjen fan harren molkfeebedriuwen yn de tongblierkrisis fan 2001.