Hjoed: tongblier, noch mear gefallen

14 April 2001

Yn Hjoed fan 14 april 2001 it nijs dat der fertinkingen binne fan twa nije gefallen fan tongblierútbraak. It giet om skieppeboeren yn Ie en Eajnum, bedriuwen flakby de eardere útbraken. De bisten binne romme en in grutter gebiet is ôfset. Yn it Friesch Dagblad binne 500 reaksjes kommen op in oprop fan meilibjen. Yn Moarre hingje de flaggen healstôk. Biologysk boer Oosterhof hat in alternatyf tsjin it yntsjen, it is in homeopatysk middel.