Fryslân Foppe!

16 Maaie 2004

Portret fan SC Heerenveen-trainer Foppe de Haan, dy't yn 2004 ôfskie nimt. De doe 60-jierrige trainer siet dat jier foar it lêst op de bank by de kompetysjewedstryd tsjin FC Twente. Yn dizze dokumintêre is de oare kant fan de trainer te sjen: it aaisykjen mei syn maten en it fuotbaljen mei syn pakesizzers. Mar fansels wurdt der ek oer fuotbal praat, mei ûnder oaren in weromblik op de KNVB-finale yn 1992.