Hjoed: LC tydlik moarnskrante yn 2004

16 Augustus 2004

Yn 2004 wie de Leeuwarder Courant noch in middeiskrante. Mar yn augustus dat jier ferskynde de LC fjirtjin dagen lang as moarnskrante om it nijs fan de Olympyske Spelen sa gau mooglik oan de lêzers melde te kinnen. It earste moarnseksimplaar waard oanbean oan follyballer Olof van der Meulen.