Iepening Simmer 2000 op it Saailân

09 July 2000

Ympresje fan 'e offisjele iepening fan Simmer 2000, mei meiwurking fan Rients Gratama, Maaike Schuurmans, Piter Wilkens en De Kast yn bywêzen fan Kenigin Beatrix.