Nij yn Fryslân 1

21 Desimber 1994

Programma dêr't we de famylje Peters yn folgje: heit Johan, mem Alies en 9-jierrige soan Kobus. Se ferhúzje nei Fryslân en komme yn de kunde mei de provinsje en de Fryske taal. Liefke Knol presintearret (yn it Nederlânsk) it programma en jout ynformaasje oer de Fryske taal, wurden en útspraak. Yn dizze ôflevering komme oan de oarder: begroetsje (yn de Afûk-boekhannel), wat bestelle (yn de Koperen Tún) en nei in hûs sjen by in makeler.