Boppedat: Nij yn Fryslân

27 Oktober 1994

It Fryske lesprogramma "Nij yn Fryslân" is gearstald troch de Afûk en makke yn gearwurking mei Omrop Fryslân Televyzje. De lessen binne bedoeld foar minsken dy't nij yn Fryslân komme en de taal net kenne. Yn de studio ien fan de inisjatyfnimmers, Koen Eekma. En de Fryske reedriders Falko Zandstra, Ids Postma en Rintje Ritsma traine dizze wike foar it earst wer op it iis fan Thialf, ûnder lieding fan de nije coach Wopke de Vegt.