Nij yn Fryslân 2

28 Desimber 1994

Programma dêr't we de famylje Peters yn folgje: heit Johan, mem Alies en 9-jierrige soan Kobus. Se ferhúzje nei Fryslân en komme yn de kunde mei de provinsje en de Fryske taal. Liefke Knol presintearret (yn it Nederlânsk) it programma en jout ynformaasje oer de Fryske taal, wurden en útspraak. Yn dizze ôflevering sjogge we dat se in hûs kocht ha yn Hurdegaryp. Se binne oan it ferhúzjen en Kobus giet foar it earst nei skoalle. Oan de oarder komme wurden hearrend by: ferhûzje, ite, de yndieling fan in hûs, nei skoalle gean en knikkerje op it plein.