Ride op de Ryptsjerksterpolder

05 Jannewaris 1995

It ûnderstrûpte stik greide fan de Ryptsjerksterpolder is faak ien fan de earste plakken dêr't de redens ûnderbûn wurde kinne. De 'trochsetter', 'leafhawwer' en de 'warskôger' komme oan it wurd.