Rondo Musica 4: Slachwurk

23 Jannewaris 2001

Yn Rondo Musica, in programma fan skoaltelefyzje, fertelt Tamara Schoppert oer muzyk. Yn diel fjouwer komme allerhanne slachwurkynstruminten foarby lykas marimba, bongo, djembé en pauk. Arjen Oosterhout leit de wurking út en fertelt oer de skiednis fan de trommel. Ek sjogge we by Van der Glas op It Hearrenfean dêr't houten trommels makke wurde.