Sadwaande: 10 Miljoen

15 Novimber 2000

Dizze Sadwaande giet oer jild; wat soest dwaan mei tsien miljoen? Nei in oprop kamen tal fan ideeën binnen; we prate mei twa minsken dy't wol witte wat se mei it jild moatte: nei goede doelen of in hospice. Bern fan de skoalle LSV meitsje tekeningen oer wat se mei it jild wolle. En we sjogge by twa winners fan de PostcodeLoterij yn Wolvegea, hoe binne sy mei it prizejild omgien? En prinses op learzens dreamt fan djoere auto's, boaten en juwielen wylst se oan it skjinmeitsjen binne.