Sadwaande: Adel

26 April 2000

Dizze Sadwaande giet oer Fryske adel. We sjogge thús by Tjalling van Eysinga en syn frou Antoinette van Eysinga-van Nievelt yn Sint-Nyk. Ek al binne se fan adel, se binne hiel gewoan. We sjogge ek by it lân, der binne rekreaasjewenten en in golfbaan en by Boschoord. Histoarikus Yme Kuiper fertelt oer De Klinze, en de eardere bewenner Hobbe Baerdt van Sminia. En we sjogge by Schatzenburg yn Dronryp, dêr fertelt jonker W.F.G.L. van Beyma ûnder oare oer de restauraasje. Ta beslút wurdt útlein wat der te sjen is op famyljewapens. En prinses op learzens wol ek blau bloed.